Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


citater_om_oekonomi

Citater om økonomi

Om dobbelt bogholderi

Karl Käfer:

„Bogholderi er en fælles arv for menneskeheden, ligesom de indo-arabiske taltegn, det anvender.“

Regnskabshovedbog

„ . . . . trods overlevering gennem mere end 600 år, er en almént accepteret forklaring på det dobbelte bogholderis metode endnu ikke fundet.“

„ . . . . At blotlægge den tråd af logik, der løber gennem den først fuldførte strukturering af det dobbelte bogholderi i det 14. århundrede, som den gør det idag, er virkeligt en uundgåelig opgave for videnskabelig undersøgelse, et af de første problemer regnskabsfaget må løse. Det vil nok blive hårdt arbejde. De mange utilfredsstillende forsøg giver velbegrundet bevis på dets vanskelighed . . . .“

„Men regnskabsfagets teoretikere vil bestemt ikke unde sig hvile, før mystikken, som omgiver det dobbelte bogholderi, er bortvejret, så det ikke længere er nødvendigt at acceptere reglerne som en trossag.“

„Som påpeget af Jackson . . . . skulle det endelige mål for en teori om bogføring, set med de fleste regnskabsfolks øjne, være opstilling af en enkelt bogføringsregel, som er universelt gyldig for alle konti og alle transaktioner.“

A.C. Littleton:

„ . . . . en uudgrundelig ejendommelighed . . . . at venstresiden for nogle konti er stigningssiden, men for andre indføres stigninger i højresiden . . . . Denne ordning er for kompliceret til, at et forsøg på at begrunde den logisk er umagen værd.“

Thomas H. Williams & Charles H. Griffin:

„En generel teoriramme, som er tilstrækkelig til at underbygge regnskabsvæsenets talrige servicefunktioner, kan endnu ikke øjnes . . . . “

„Mangler teorien ikke blot formulering, men også en optimal udtryksform?“

„Det hævdes ofte, at regnskabslæren kunne forbedres væsentligt ved at blive gjort til genstand for mere rigorøs analyse udtrykt på symbolsk form.“

Charles E. Sprague:

„Bogholderi er værdiers historie.“

„Debet og credit betyder simpelthen „venstre side“ og „højre side“ af ligningen. For den, som forstår ligningen, er ingen anden definition nødvendig. For den, som aldrig har fattet ligningens idé, kan ingen definition af debet og credit gøre dem forståelige.“

Finn & Klaus Kristensen:

„The Missing Link i det dobbelte bogholderis lange evolution . . . . er erkendelsen af, at alle konti - uanset hvilke økonomiske størrelser, de vedrører - har samme principielle indhold: Stillingsforbedringer / Stillingsforringelser.“

„Stillingsforbedringer debiteres, stillingsforringelser crediteres.“

„Enhver hændelse, som har økonomiske konsekvenser for en virksomhed, ændrer virksomhedens økonomiske stilling med lige store forbedringer og forringelser.“

„Den balancerede debitering/creditering på konti af hændelsers økonomiske konsekvenser er blot en praktisk måde at opstille matematiske identiteter på.“

Ludvig Holberg:

„Jeg håber i det mindste, når jeg regner debet og kredit sammen og ligner mine gode gerninger med mine onde, at vise en solvent likvidation.“

Om virksomhedsøkonomi

R. Mattessich:

„En videnskab, der indskrænker sig til blot at gøre sine læresætninger plausible gennem illustrationer eller slår dem hen som selvfølgeligheder, løber en risiko for ikke at blive taget alvorlig som videnskab.“

Bertrand Russell:

„Teoretikere har svøbt den økonomiske videnskab i så mange slør, at den jævne mand må tro, der er noget uanstændigt ved dens nøgenhed.“

Finn & Klaus Kristensen:

Al virksomhedsøkonomi bygger på en analog afbildning af erhvervsmæssig aktivitet, hvori forhold og hændelser, som har økonomisk betydning for en virksomhed, afbildes ved deres indvirkning på virksomhedens økonomiske stilling.

Om penge

Sjællandsk mundheld:

„Det er skidt ingen penge at have, for så tror folk, man er fattig“.

George Bernard Shaw:

„Mangel på penge er roden til alt ondt.“

Ukendt oprindelse:

„Ingen har nogensinde mistet penge på at beregne sig en rimelig fortjeneste.“

Gamle danske ordsprog:

„Hvo ey kand regne, bliffuer ey riig.“

„Dend eenes vinding, dend andens tab.“

„Rede penge giøre best kiøb.“

Talmud:

„50 penninge, som arbejder, er mere værd end 200, der ligger stille.“

Ukendt oprindelse:

Omsætning er forfængelighed, vinding er fornuft, kontanter er realitet.

Om økonomisk forståelse

Herbert Prochnow:

„En økonom er et menneske, der taler om noget, han ikke forstår, og får én til at føle, at man er idiot.“

Ukendt oprindelse:

„Megen økonomisk rapportering bliver ikke brugt, fordi den ikke forstås af modtageren.“

citater_om_oekonomi.txt · Sidst ændret: 2023/02/26 13:24 af Klaus Kristensen

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki