Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


privatoekonomisk_ordliste

Privatøkonomisk ordliste

Privatøkonomisk ordliste / ordbog

I nedenstående ordliste vil kunne findes ord / hændelser, som har betydning inden for FIRE eller det privatøkonomiske område.

0 - 9

3,5% reglen

Hvor stor en procentdel man som RE (Retire Early) kan trække ud til forbrug incl. ÅOP, skat og inflation af en portefølje bestående af aktier og obligationer over en 40 - 50 årig periode og så være sikker på at have minimum 1$ tilbage (jf. opdateret/udvidet Trinity studie, som også er gældende i europæiske lande).

4% reglen

Hvor stor en procentdel man som pensionist kan trække ud til forbrug incl. ÅOP, skat og inflation af en portefølje bestående af aktier og obligationer over en 30 årig periode og så være sikker på at have minimum 1$ tilbage (jf. Trinity studiet).

A

A-indkomst

Den indkomst, en lønmodtagers arbejdsgiver skal beregne og trække A-skat af.

A-skat

Den aconto-skat, en lønmodtagers arbejdsgiver skal beregne og tilbageholde ved lønudbetaling.

Afdrag på lån

Nedbringelse af gæld ved betaling til långiver.

AM-bidrag

Arbejdsmarkedsbidrag (bruttoskat), der medgår til dækning af statens udgifter på arbejdsmarkedet, fx. dagpenge og aktivering.

AM-indkomst

Den indkomst og AM-bidrag skal beregnes af.

ATP-bidrag

Lønmodtagers og arbejdsgivers bidrag til ATP-fonden.

B

B-indkomst

Indkomst hvor der ikke er trukket skat og AM-bidrag, inden beløbet bliver udbetalt, hvis der fx drives selvstændig erhvervsvirksomhed eller modtager honorar. Der skal selv sørges for at indbetale skat og AM-bidrag af egen B-indkomst.

B-skat

Er skat der betales af indkomst, der ikke er A-indkomst, fx. fra selvstændig erhvervsvirksomhed eller fra modtaget honorar.

Boomer-generation

Med Babyboomer-generationen henvises til mennesker i den vestlige verden født i årene 1946-1964, og som stort set kun har oplevet økonomisk fremgang.

Bruttoindkomst

Er én persons samlede indkomst før der bliver fratrukket AM-bidrag, skat og lignende.

C

D

E

F

Finanskrisen

Begyndte med en boligboble i USA og udviklede sig til en langvarig, verdensomspændende finanskrise i 2007-2008, hvor mange banker gik konkurs.

Fintech

Er en sammentrækning af ordene Financial og Technology, som er firmaer, der benytter moderne teknologi og innovation til at operere på markeder med mere traditionelle finansielle virksomheder. Et eksempel herpå kunne være den tysk neobank N26, hvor indestående er dækket af den europæiske bankgaranti.

Fremdriftsreform

Blev vedtaget af Folketinget i december 2013 ud fra et ønske om at reducere danske studerendes gennemførelselstid. Reformen er blevet suppleret med flere tiltag fx. SU-forringelser.

G

Generation Y (why)

Også kendt som Millennials-generationen født i årene: 1980-1995 (+/-).

Gæld

Er overordnet set forbrug i nutiden af fremtidig indtægt. Gæld kan være i kategorierne: Privat, Offentlig eller Institutionel gæld - det sidste optages typisk i banker eller realkreditinstitutter.

Gældsfaktor

Er en husstands samlede gæld set i forhold til den årlige bruttoindkomst.

H

I

Inflation

Er et økonomisk fænomen, som indtræffer, når der foregår en generel stigning i priser på varer og tjenesteydelser.

Iterativ proces

En gentagen / tilbagevendende handling.

J

K

L

Lagerprincippet

Et skatteprincip hvor tab / gevinst registreres ultimo året selvom om aktivet ikke er solgt, og skat afregnes ved gevinst af salget året efter.

Livsstilsinflation

Kan indtræffe når personindkomst stiger samtidig med at privatforbruget forøges fx. efter endt uddannelse.

M

Millennials-generationen

Også kendt som Generation Y (why) født i årene: 1980-1995 (+/-).

Monte Carlo simulation

Er et statistisk værktøj, som kendetegnes ved at være baseret på empiriske (erfaringsmæssige) forsøg.

N

Neobanker

Er onlinebanker uden fysiske filialer, hvor alle bankforretninger kan klares online via bankens hjemmeside og app, som derfor kan leveres til nettopris. Et eksempel herpå kunne være den tysk neobank N26, hvor indestående er dækket af den europæiske bankgaranti.

O

P

Prioritetslån

Er et fleksibelt alternativ til realkreditlån med både én gælds- og indlånskonto med samme rentesats og kan reducere renteudgiften på lånet ved at indskyde likviditet på indskudskontoen.

Personfradrag

Kaldes også for bundfradrag og er betegnelsen for det beløb, som der årligt fritages skattebetaling af.

Q

R

Realisationsprincippet

Et skatteprincip hvor tab / gevinst først registreres i det indkomstår hvor aktivet sælges - og skat afregnes ved gevinst af salget året efter.

Renters-rente effekt

Er en eksponentiel vækst, der er en matematisk disciplin, som Albert Einstein i øvrigt har benævnt „Verdens ottende vidunder - den der forstår det, modtager det; den der ikke forstår det, betaler det.„

S

Selvangivelse

Tidligere hed Årsopgørelsen for Selvangivelse / Udvidet selvangivelse

STEM-uddannelser

En forkortelse for følgende uddannelser indenfor: Science, Technology, Engineering og Mathematics. Videregående uddannelser verdenssamfundet har stor brug for, men ikke nok unge vælger, som deres uddannelses- / levevej.

T

Trinity-studie

Undersøgelse for amerikanske pensionister, om hvor meget disse skal have sparet sammen for minimum at have 1 $ tilbage efter 30 år. I studiet, som er fra 1998, undersøgtes én portefølje af amerikanske aktier fra 0 til 100% med spring af 25% helt tilbage fra 1926; hordan én sådan ville opfylde dette lige meget på hvilket tidspunkt i perioden én person ville stoppe med at arbejde og begynde at forbruge 4% af formuen incl. inflation.

U

Udvidet Trinity-studie

Studiet er endnu én gang blevet udvidet - nu til årene 1871-2021 og genbekræftet i følgende studie Updated Trinity study, hvor det vises med forskellige allokeringer af aktier og obligationer.

V

W

X

Y

Z

Æ

Ø

Å

ÅOP

Bankers og andre investeringsplatformes pligt over for deres kunder til at oplyse alle renter, gebyrer og andre omkostninger, som kaldes årlige omkostninger i procent.

Årsopgørelse

En oversigt for én persons skat i Danmark for det sidste kalenderår.

privatoekonomisk_ordliste.txt · Sidst ændret: 2023/12/07 11:02 af Klaus Kristensen

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki